เรื่องแนะนำ
สื่อและรายการโทรทัศน์

เสริมพลังเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันกลยุทธิ์และความอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า


การจัดกิจกรรมอบรมโครงการสร้างความรอบรู้ภัยอันตรายและกลยุทธ์ธุรกิจบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อการรู้เท่าทันและป้องกันการแทรกแซงของธุรกิจยาสูบ

ข่าวสารและกิจกรรม

08

ตุลาคม

กิจกรรมอบรมสร้างองค์ความรู้และตระหนักถึงภัยบุหรี่ไฟฟ้าแกนนำ GenZ อุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 กลุ่มเด็กและเยาชน UGZ อุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการสร้างองค์ความรู้และตระหนักถึงภัยบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อผลิตสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

09

ตุลาคม

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชน Gen Z Gen Stong จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 กลุ่มเด็กและเยาวชน UGZ อุบลราชธานี ร่วม สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองอุบลฯ จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเด็กและเยาวชน Gen Z Gen Stong

17

พฤศจิกายน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ GenZ อุบลราชธานี

วันพุธที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 กลุ่มเด็กและเยาวชน UGZ อุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ GenZ อุบลราชธานี

05

ธันวาคม

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Gen Z Academy รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 นี้ เหล่า Gen Z ได้รวมพลกันอีกครั้ง ครั้งนี้เรานัดกันเพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Gen Z Academy รุ่นที่ 3